Werkvelden

Infrastructuur

De infrastructuur als de levensaders van ons land vergt betrouwbare en beschikbare duurzaam ontwikkelde netwerken.

Zowel in de planfase als in de realisatiefase speelt Stuiver Project- en Procesmanagement een rol in het management van deze infrastructurele opgaven. Vanuit onze jarenlange ervaring geven we leiding aan ontwikkel-, ontwerp- en realisatietrajecten. Daarbij verbinden we kansen, assetmanagers, omgeving en technische expertise om tot optimale oplossingen te komen met draagvlak van alle partijen.

Oplossingen realiseren we samen met de opdrachtgever en opdrachtnemer, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid, waarbij effectiviteit (kwaliteit en tijd) en efficiëntie (geld) voorop staan. Zowel op het gebied van contractvormen als op het gebied van samenwerken is expertise aanwezig. Een goede balans tussen contract en samenwerken is essentieel voor een succesvol resultaat.

Binnen de door Rijkswaterstaat geïntroduceerde IPM-rollen staan we ons mannetje als het gaat om projectmanagement, omgevingsmanagement en technisch management. Met de nodige flexibiliteit voeren we de rollen ook gecombineerd uit voor de minder complexe opgaven.

Onze ervaring is zeer breed, zowel bij gemeenten en provinciale overheden als bij de rijksoverheid.

Fysieke leefomgeving

Ruimte is schaars in Nederland. Het is steeds complexer om aan alle opgaven ruimte te bieden. Gebiedsopgaven in de fysieke leefomgeving kunnen niet meer vanuit één beleidsterrein worden aangepakt. Leefbaarheid, economie en ecologie zijn nauw met elkaar verbonden en vergen vaak een integrale aanpak.

Stuiver Project- en Procesmanagement neemt graag het voortouw in deze integrale aanpak.

De realisatie van de fysieke leefomgeving is steeds vaker een samenspel van diverse partijen die gezamenlijk tot een gedragen oplossing komen. De deskundigen van Stuiver nemen als onafhankelijk procesmanager de leidende rol op zich om te komen tot gezamenlijke ambities en belangen. Oog voor relaties en een goede organisatie zijn de middelen om tot het gewenste resultaat te komen.

Onze projecten zijn hier voorbeelden van.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is een voorwaarde voor een toekomstbestendige maatschappij. Duurzaamheid die als gevolg van wereldwijde klimaatafspraken tot landelijk hoge ambities leidt.

Hierbij gaat het in de infrastructuur en de fysieke leefomgeving met name om de circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. Opgaven die wij integraal meenemen in de werkvelden infrastructuur en fysieke leefomgeving.

Ook gaat het om duurzame ontwikkelingen op het gebied van samenwerking, bewustwording of organisatie in het werkveld van infrastructuur en fysieke leefomgeving. Harde randvoorwaarden om de uitdagingen van morgen tot een goed einde te brengen. Ook hierin pakken we graag de rol van leidinggeven en begeleiding, gezien onze eerdere projecten.